Hướng dẫn sử dụng cân bàn điện tử ohaus T23,T31

1.Tháng Tám.2013

ON/ ZERO/ OFF: Mở nguồn, tắt nguồn, nhấn giữ 3 giây, về zero

Ví dụ: cân đang ở 0.5kg nhấn on/zero/off  về 0.0kg đọc thêm…

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU CÂN T23P

I. HƯỚNG DẪN PHÍM TÍNH NĂNG:

– ON/ ZERO/ OFF: Mở nguồn, tắt nguồn, nhấn giữ 3 giây, về zero

Ví dụ: cân đang ở 0.5kg nhấn on/zero/off  về 0.0kg đọc thêm…

– PRINT/ UNITS: In và chuyển đổi đơn vị cân như: kgm g

– FUNCTION/MODE: Người sử dụng ít quan tâm.

– TARE/MENU: Trừ bì (Ví dụ: cân của bạn 150kg thì trừ bì được 50kg, trừ bì được 1/3 tải).

II. HƯỚNG DẪN CHUẨN CÂN:

– ON/ZERO/ OFF: Mở nguồn màn hình hiện 0.0kg

– Nhấn TARE/ MENU: giữ màn hình để hiện lên chữ CAL

– Nhấn on/zero/off: màn hình hiện SPAN nhấn on/zero/off màn hình hiện 0 nhấn on/zero/off —c— và 300 nhấn PRINT/UNITS thay đổi số kg chọn 100kg thì đặt lên cân hay bồn 100kg và nhấn on/zero/off thì màn hình hiện 100.0kg là bạn đã chuẩn xong.

 

3